Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 19.10.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22438 Mükerrer

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİTKİ ISLAHI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1- Bu yönetmelikle 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değiştirilerek 7/d-2 maddesine dayalı olarak Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Bitki ıslahı Uygulama  ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.

 

Amaç ve Faaliyetler

Madde 2- Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a) Bitki ıslahı alanında bilimsel araştırma, inceleme, uygulanma yapmak ve yaptırmakla ilgili konularda danışma hizmeti sağlamak.

b) Bitki ıslahı ve genetiği için gerekli veri bankasını oluşturmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kurs, yayın vb bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

 

Organlar

Madde 3- Uygulama ve Araştırma Merkezi; Müdür, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulundan oluşur.

 

Merkez Müdürü

Madde 4- Merkez Müdürü rektör tarafından Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından üç yıllık bir süre için atanır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdür göreve yeniden atanabilir. Merkez Müdürü Üniversitede öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı seçer.

 

Merkez Müdürünün Görev Yetki ve sorumlulukları

Madde 5- Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

c) Birimlerin düzenli olarak çalışmasını sağlamak

d) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak

e) Bütçe önerisini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektör’ün onayına sunmak

f) Bütçeyi ve çalışma programını uygulamak

g) Her yılın sonunda çalışma raporu ile gelecek yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör’ün onayına sunmak

 

Yönetim Kurulu

Madde 6- Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcıları ve dört üyeden oluşur. Üyeler Trakya Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine toplanır.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7- yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programlarını, bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve gelecek yılın faaliyet programını görüşerek son şeklini vermek,

b) Araştırma gruplarını ve komisyonlarını kurmak,

 

Danışma Kurulu

Madde 8- (Değişik: RG 12/3/2005-25753)

Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile, bitki genetiği ve ıslahı alanında uzmanlıklarıyla tanınmış ve bu alanda çalışan kişiler arasından görevlendirilen oniki kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görevi; uygulama ve araştırma merkezinin çalışma alanıyla ilgili öneriler hazırlamak ve uzmanlık alanlarına ilişkin danışma hizmeti sağlamaktır

 

Merkezin Gelirleri

Madde 9- Gelirleri 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 55 inci maddesinde belirtilmiş o an gelir kaynaklarından ve Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden, bağışlardan sağlanır.

 

Merkezin Giderleri

Madde 10- Faaliyetleriyle ilgili her türlü harcamalar

 

İta Amirliği

Madde 11- İta amiri Rektördür.  Rektör yetkisini devredebilir.

 

Madde 12- Bu yönetmeliklerde yer almayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer kanun ve yönetmelikler uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 13- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu içerik 15.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1200 kez okundu.